മതം മാന്ദ്യതക്കും തീവ്രതക്കും മധ്യേ

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മതം മാന്ദ്യതക്കും തീവ്രതക്കും മധ്യേ
ബോഴ്സിനിയന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം