സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാംമതാശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാംമതാശ്ളേഷണം
സത്യാന്വോഷണത്തിനായി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ദീര്‍ഘ സഞ്ചാരം നടത്തുകയും സത്യമത മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ത്യാഗം സഹിച്ച് അത് കണ്ടെത്തുകയും അതിലാകൃഷ്ഠമാവുകയും ചെയ്ത സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാംമതാശ്ളേഷണ കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം