സാമൂഹികാവകാശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സാമൂഹികാവകാശങ്ങളെ നിര്‍വചിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇസ്ലാം പാശ്ചാത്യരെക്കാള്‍ മുന്‍ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ആ വിഷയത്തില്‍ വീഴ്ച കാണിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങള്‍ ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് ഛിദ്രതക്ക് കാരണമാകുകയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം