ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളില് അഞ്ചാമത്തേതായ ഹജ്ജ് കര്മ്മം

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്റെ മഹത്വം. അതിന്റെ സ്ഥാനം, ഒരിക്കല് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തില് അത് നിര്ബന്ധമുള്ലത്, സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന് സ്വര്ഗ്ഗമല്ലാത്ത പ്രതിഫലമില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം