സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം,
ഉള്‍കൊള്ളേണ്ട പാഠങ്ങളും വിധികളും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം