നമസ്കാരം - 2

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം. വുളൂ, വിവിധ ഫര്‍ദ്, സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങള്‍, നമസ്കാര സംബന്ധമായ നിരവധി സംശയങ്ങളുടെ നിവാരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

  
18
1.     التشهد الأخير
18 അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്ത്‌
19
2.     الأدعية والأذكار بعد الصلاة
19 നമസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്‌റ്‌ ,പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
20
3.     القنوت في الصبح – الصلاة الجماعة
20 സുബഹ്‌ നമസ്കാരത്തിലെ ഖുനൂത്ത്‌ ,ജമാഅത്ത്‌ നമസ്കാരം
21
4.     سجود  خاصة
21 പ്രത്യേക സുജൂദുകള്‍
22
5.     صلاة الجمعة وما يتعلق بها 
22 ജുമുഅ നമസ്കാരവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും
23
6.     لغة الخطبة – والخطبة النبوية
23 ഖുതുബയുടെ ഭാഷ, നബാത്തി ഖുതുബ
24
7.     الأذانين - ونداء المشرة قبل الخطبة
24 രണ്ടും ബാങ്കും മഹ്ശറ വിളിയും
25
8.     صلاة العيدين
25 പെരുന്നാ‍ള്‍ നമസ്കാരം
26
9.     صلاة الكسوف
26 ഗ്രഹണ നമസ്കാരം
27
10.            صلاة الاستسقاء – صلاة الاستخارة
27 മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം, നന്മ തേടിയുള്ള നമസ്കാരം
28
11.            السنن الرواتب
28 റവാത്തിബു സുന്നത്തുകള്‍
29
12.            قيام الليل ( صلاة التراويح)
29 രാത്രി നമസ്കാരം(തറാവീഹ്‌)
30
13.            قيام الليل – صلاة تحية السمجد – الصلاة المسنونة في السفر
30 രാത്രി നമസ്കാരം, തഹിയ്യത്ത്‌, യാത്രയിലെ സുന്നത്ത്‌ നമസ്കാരം
31
14.            صلاة الجنائز
31 മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം
32
15.             صلاة الجنائز- سؤال وجواب
32 മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം-സംശയ നിവാരണം.
33
16.            الصلاة - سؤال وجواب
33 നമസ്കാരം - സംശയ നിവാരണം