അവകാശങ്ങള്‍ -ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഓരോരുത്തരും അവര്‍ ചെയ്യേണ്ട കടമകളെ കുറിച്ചും അടിമകള്‍ അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഈ വിഷയം പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഓഡിയോ പ്രഭാണണമാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം