ഇസ്ലാമും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതരാണെന്നും അധുനിക മായ മറ്റു നാകരികതകളിലില്ലാത്ത അത്ര സ്ഥാനവും മഹത്വവും അവര്‍ക്ക് ഇസ്ലാം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം