ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

സര്‍വ്വ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചും അതിലേക്ക് എങ്ങിനെ കടന്നു വരാം എന്നും വിവരിക്കുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം