ഇസ്ലാമും വര്‍ഗ്ഗീയതയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലമാമും വര്‍ഗ്ഗീയതയും

ഇസ്ലാം വര്‍ ഗ്ഗീയതക്ക് എതിരിലുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്ന മതമാണെന്നും മനുഷ്യരില്‍ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ ഒരാള്‍ക്ക് ഉത്തമനാകാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം