മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ (ബുദ്ധ’െന്‍റ പ്രവചനങ്ങളില്‍ നിന്നും - 3

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യെ ക്കുറിച്ച്‌ പൂര്വ്വ വേദങ്ങളായ തൌറാത്ത്‌, ഇഞ്ചീല്‍, സബൂറ്‍ തുടങ്ങിയ പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ പരാമര്ശിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവാചക’െന്‍റ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തി’െന്‍റ വിശ്വാസ്യതയെ തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ വിശദീകരണം.
ഭാഗം - പത്ത്‌
ബുദ്ധമതത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്നിന്നും ബുദ്ധ’ േന്‍റതായി
പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ്‌ നബിയെക്കുറിച്ച പരാമര്ശങ്ങള്‍. അതോടൊപ്പം ഖബര്‍ പൂജയുടെ ഗൌരവവും ഭവിഷ്യത്തും വിശദീകരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു