നവവിയുടെ നാല്‍പത് ഹദീസുകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നവവിയുടെ നാല്‍’പത് ഹദീസുകള്‍:- ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും വിധികളും നിയമങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന സുപ്രധാന ഹദീസുകളുടെ സമാഹരമാണ് നവവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം