സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം