എതിരായ മഹറും തറവാടിലെ അഭിമാനവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം