അല്ലാഹുവുലുള്ള വിശ്വാസവും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം