ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അപകടവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം