അല്ലാഹുവിന്‍റെ കാര്യത്തിലുള്ള സ്നേഹം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം