പ്രവാചക സ്നേഹവും അല്ലാഹുവിന്‍റെ ചില വിശേഷണങ്ങളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം