മനുഷ്യാത്മാവിന്‍റെ പവിത്രത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യാത്മാവിന്‍റെ പവിത്രതയെ പരാമര്ശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം