പ്രതാപവും നിന്ദ്യതയും അല്ലാഹുവില്‍ നിന്ന്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം