മയ്യിത്ത് സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം