ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം