സൂറത്തുല്‍ ഫലഖ്,നാസ്,ഇഖ്’ലാസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം