ഏകദൈവ വിശ്വാസവും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ നിരര്‍ത്ഥതയും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം