നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം-ഒന്ന്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം