സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ വിശേഷണങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം