മുസ്ലിംകള്‍ തമ്മിലുള്ള കടമകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്‍ തമ്മിലുള്ള കടമകള്‍ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണെന്ന് അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം