മുസ്ലിമിന്‍റെ കടമകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പാലിക്കേണ്ടതും അവര്‍ത മ്മിലുള്ളതുമായ കടമകള്‍ ഏതൊക്കെ എന്ന് വിവിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം