മുസ്ലിംകള്‍ തമ്മിലുള്ള കടമകള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്‍ തമ്മിലുള്ള കടമകള്‍
മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര്‍ പരസ്പരം പാരലിക്കേണ്ട കടമകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ധാരാളം തെളിവുകള്‍ നിരത്തിയിട്ടാണ് പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആ കടമകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സമൂഹത്തോട് ശക്തമായി ഇതില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

www.binwahaf.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം