ഉംറയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം

വിേശഷണം

ഉംറയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഖുര്ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെ യും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം ആധുികമായ ചില മസ്അലകള് വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം