റജബ് മാസത്തിലെ ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവില്‍ നടക്കുന്ന ബിദ്’അത്തുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം