റജബ് മാസം

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ അനവധി അനാചാരങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു.അവ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ബിദ്’അത്തുകള്‍ക്ക് ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസില്‍ നിന്നും യാതൊരൊ പിന്‍ബലവുമില്ല.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം