ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയുടെ മതം

വിേശഷണം

ബുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു മതം ഇസ്ലാം മത്രമാണെന്നും,മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമേ അതിലുള്ളു എന്നും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

പ്രസാധകർ:

sunauae.net

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം