ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയുടെ മതം

വിേശഷണം

ബുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു മതം ഇസ്ലാം മത്രമാണെന്നും,മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമേ അതിലുള്ളു എന്നും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം