ഹജ്ജ്. ഒരു ചുണ്ടിക

പ്രാസംഗികർ : നൌഫല്‍ ഖര്‍’വാന്‍ -

വിേശഷണം

സാന്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സുപ്രധാന ആരാധനയാണ് ഹജ്ജ് എന്നും അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒത്ത് വന്നാല് ജീവിതത്തില് ഒരിക്കല് നിര്ബന്ധമാണെന്നും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം