മത്’നു റഹ്ബയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം തയ്യാറാക്കിയത് ശൈഖ് ഇബ്;നുബാസ് ആണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം