ഇസ്ലാം പ്രവാചകന്മാരുടെ മതം

വിേശഷണം

അബൂസൈതൂന ഉസ്മാന് നിര്വ്വഹിച്ച ഖുതുബയാണിത്. എല്ലാപ്പവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം