രാജ്യ സുരക്ഷ തൌഹീദിന്‍റെ സ്വാധീനം

വിേശഷണം

രാജ്യ സുരക്ഷ തൌഹീദിന്‍റെ സ്വാധീനം.ഐഹീകവും പാരത്രികവുമായ വിജയത്തിന് തൌഹീദ് ഉള്‍ക്കൊള്ളണം എന്നും അതിന് വിരുദ്ധമായ മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും വര്‍ജ്ജി ക്കണം എന്നും ഉണര്‍ത്തി റിയാദിലെ ജാമിഉ അല് കബീറില്‍ ഷൈഖ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം