ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍ ആര്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍ ആര് .
പ്രവാചകന്(സ)യുടെ മഹത്തായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മുസ്ലിം മനസ്സിലും ലോക ജനതയുടെ മനസ്സിലും അഴിടുത്തോടുള്ള ആദരവിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമയായ പ്രഭാഷണം. വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വഭാവ മഹിമകള്‍ വിവരിക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം