ഫ്രാന്‍സുകാരിയായ ഗായികയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷവും അവരുടെ നിലപാടും

വിേശഷണം

ഫ്രാന്‍സുകാരിയായ ഗായികയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷവും അവരുടെ നിലപാടും.
ദിയാമിസ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ട ഇവര്‍ ഫ്രാന്സിലെ സമൂഹത്തോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള മുഴുവുന്‍ ആരോപണങ്ങളുടെയും പൊള്ളത്തരം അവര്‍ വിവരിക്കുന്നു, വളര്‍ന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല നിലപാടാണിത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം