എന്തുകൊണ്ട് ആളുകള്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനിയായ സുവിശേഷകന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം