പ്രവാചക വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കടമകളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം