ഇസ്ലാം പ്രവാചകന്മാരുടെ മതം

വിേശഷണം

വക്രതയില്ലാത്ത, സര്വ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെ യും മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പ്രഭാഷകന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം