ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്നും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ശാശ്വതമായ വിജയവും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം