ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള എന്‍റെ വഴി

പ്രഭാഷകൻ :

വിേശഷണം

ഹുദാ ഡോട്ജ് എന്ന സഹോദരി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്. ഇസ്ലാമിക പുസ്തക വായനയിലൂടെ സത്യം കണ്ടെത്തിയ നവ്യാനുഭവം അവര്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു,.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം