മുസ്ലിം സുൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷക്കുള്ള കാരണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഏറ്മുറവും സുപ്രധാന അനുഗ്മാരഹമായ സമൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷക്ക് ഇസ്ലാം നിര്‍ദ്ദേ ശിച്ച കാരണങ്ങളില്‍ പെട്ടതാണ് അവന്‍റെ മത സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത്. എങ്കില്‍ മാത്രമേ മതപരമായ ആരാധനകളും സമ്പത്തും അഭിമാനവും സുരക്ഷിതമാവുകയുള്ലു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണിതിലുള്ളത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം