ഖബറാരാധകരുടെ ചില ജല്പനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഖണ്ഡനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം