അദൃശ്യജ്ഞാനം അല്ലാഹുവിന് മാത്രം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം