ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം- വിവരണം

വിേശഷണം

ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് ബ്നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആലു ഷൈഖ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ്(റ) വിന്റെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം എന്ന ലേഖനത്തിന് നല്കുന്ന വിവരണമാണിത്. വളരെ സുപ്രധാനമാണിത്. ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വമാണ് അതില്‍ ആദ്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പൂര്വ്വ സൂരികളുടെയും തൌഹീദിന്‍റെ വാഹകരുടെയും മാര്‍ഗ്ഗം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. ബിദ്അത്തിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്നു,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം