ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഗ്രഹം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഗ്രഹം
വിയറ്റനാം ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണം അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാ അനുഗ്രഹത്താല് അവന് ഭൂമിയില് നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അതില് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഇസ്ലാം മതമാണെന്നും ആ മതമനുസരിക്കുന്നവര് ആരാധനക്ക് അര്ഹനായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്തെന്നും അതിലൂടെ ആത്മ നിര് വൃതി ലഭിക്കുന്നുവെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം