സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണി

വിേശഷണം

നിര്ഭയത്വം എന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. മൃഗങ്ങള്ക്കും മരത്തിനു പോവും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു നല്കുന്നു ഹറമുകളുടെ നാട്ടില് പ്രത്യേകിച്ചും. ഈ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്യുന്നതാണ് തീവ്രതയും ഭീകരതയും . അതിന് കാരണം നിശ്ചയം .യദാര്ത്ഥ സ്രോദസ്സുകളില് നിന്ന സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതില് വിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നതും അജ്ണ്ഞതയുമാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം